Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/28/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r., poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:
§ 1
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Dokumenty w formie elektronicznej należy przesyłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej udostępnianej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.
3. Deklaracje składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP, będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP.
4. Akceptowalne formaty: DOC, RTF, ODT, XLS, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF.
5. Układ informacyjny i powiązań złożonych informacji: jak w załączniku do uchwały.
§ 3
Traci moc uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r., poz. 21).
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 537,53 KB 85

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-06-01 09:46
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-06-01 09:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 209