Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/30/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym ( Dz.  U.  z  2013 r. poz. 594, poz. 635, poz. 1318; z 20014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r. poz. 267; z 2014 r. poz.183; z 2015 r. poz. 211, poz. 702) po zapoznaniu się z wynikami badania skargi przez Komisję Rewizyjną uchwala się, co następuje:
§ 1
Stwierdza się, że skarga wniesiona na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie przez Pana P.K. w sprawie niewłaściwego wykonania obowiązków przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie jest bezzasadna z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do uchwały.
§ 2
Niniejszą uchwałę należy przekazać wnoszącemu skargę - Panu P.K. oraz Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 191,25 KB 79

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-06-01 09:46
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-06-01 09:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 202