Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/27/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetu gminy ogółem 17 355 854,39 zł, w tym:
- dochody bieżące – 15 957 683,38 zł,
- dochody majątkowe – 1 398 171,01 zł
2) Wydatki budżetu gminy ogółem 16 758 382,39 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 15 153 102,32 zł,
- wydatki majątkowe – 1 605 280,07 zł.
 
§ 4. Po dokonanych zmianach limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 502,08 KB 67

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-06-01 09:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-06-01 09:50
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-06-01 09:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 208