Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XV/78/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 września 2008 r.
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 176, poz. 1238) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się na terenie gminy Miastkowo maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:
1) poza miejscem sprzedaży- 12;
2) w miejscu sprzedaży – 4.

§ 2.

Punkt sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży powinien prowadzić działalność gastronomiczną.

§ 3.

Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, gdy punkt sprzedaży usytuowany jest w odległości mniejszej niż 100 m. od szkół, oddziałów przedszkolnych, Kościoła, cmentarza, zakładu pogrzebowego, banku. Odległość tę mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych, od drzwi wejściowych punktu sprzedaży do drzwi wejściowych obiektu chronionego.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXIX/152/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów (Dz.Urz. Woj.Podl. Nr 145, poz. 1374).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-10-03 10:41
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-10-03 10:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 290