Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XV/80/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 września 2008 r.
zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Na podstawie art. 42, ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91 d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917) po uzyskaniu opinii Kuratorium Oświaty w Białymstoku uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjum obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42, ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem określonym poniżej:

1) tygodniowy wymiar zajęć dyrektorów szkół podstawowych z terenu Gminy Miastkowo oraz dyrektora Gimnazjum w Miastkowie wynosi:
- do 7 oddziałów - 12 godzin,
- 8 – 16 oddziałów - 8 godzin,
- 17 i więcej oddziałów - 2 godziny,

2) wicedyrektor szkoły obowiązany jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w wymiarze o 4 godziny wyższym od wymiaru ustalonego dla dyrektorów szkół.

§ 2.

Rada Gminy w ramach posiadanych środków finansowych, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 3.

W/w zasady dotyczą również nauczyciela, który obowiązki kierownika pełni w zastępstwie, z tym, że obowiązują one od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-09-29 11:36
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-09-29 11:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 238