Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XV/81/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 września 2008 r.
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, Nr 236, poz. 2008; z 2006 r Nr 144, poz. 1042) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97. poz. 1050; z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; z 2003 r. Nr 137, poz. 1302; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135; z 2007 r. Nr 166, poz. 1172) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

1) odbiór odpadów komunalnych:
a) pojemnik 120 l -9,90 zł,
b) pojemnik 240 l – 18,50 zł,
c) pojemnik 1100 l – 44,00 zł,

2) wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego- 22,00 zł za 1m3.

§ 2.

Jeżeli odpady są zbierane i transportowane w sposób selektywny, stosuje się stawki określone w § 1 pkt 1 obniżone o 10 %.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-10-01 10:59
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-10-01 11:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 219