Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VI/34/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Miastkowo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Sąsiedzi" z siedzibą w Łomży
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 4 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) uchwala się, co następuje:
§ 1
Gmina Miastkowo deklaruje kontynuacje członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania ,,Sąsiedzi" jako członek zwyczajny stowarzyszenia na czas umożliwiający realizację zabowiązań zaciągniętych przez LGD w okresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
§ 2
Gmina Miastkowo zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich zapisów określonych w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sąsiedzi''.
§ 3
Gminę Miastkowo w stowarzyszeniu reprezentować będzie Wójt Gminy Miastkowo.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 90,69 KB 48

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-07-01 12:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-07-01 12:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 193