Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VI/35/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019 w składzie:
1) Jolanta Małkowska - przewodniczący
2) Katarzyna Ciecierska - członek
3) Irena Piotrowska - członek
§ 2
Zespół o którym mowa w § 1  przedstawi Radzie Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do orzekania w latach 2016-2019.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 88,43 KB 69

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-07-01 12:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-07-01 12:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 197