Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VI/32/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i sprawozdaniem finansowym za 2014 r;
2) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
3) informacją o stanie mienia komunalnego;
4) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej:
- uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Wójtowi Gminy Miastkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 90,89 KB 67

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-07-20 14:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-07-20 14:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 195