Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVI/84/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 listopada 2008 r.
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847;z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 700 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 900 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1000 zł.
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały;
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1.500 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.500 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.500 zł.
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do uchwały;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt
5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną mase całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1.350 zł;
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej oraz rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do uchwały;
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 1.500 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.800 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ załączniki od 1 do 3 126,73 KB 95

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-11-19 08:21
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-11-19 08:32
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2008-11-19 08:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 329