Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVI/86/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 listopada 2008 r.
przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastkowo na lata 2008 – 2020
Na podstawie, art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593; z 2008 r. Nr 115, poz. 728) uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Gminną Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastkowo na lata 2008-2020 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXX/156/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2010.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 393,46 KB 150

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-11-21 12:01
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-11-21 12:11
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2008-11-21 12:01
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 281