Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVI/89/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 listopada 2008 r.
wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu będącego podstawą
do sporządzenia tabeli wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie
Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222, Nr 160, poz. 1343; z 2006 r. Nr 38, poz. 261; z 2008 r. Nr 73, poz. 430) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na ustalenie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznejw Miastkowie wartości jednego punktu w wysokości 6,00 zł służącego do sporządzenia tabeli wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr V/32/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu przez poszczególnych pracodawców.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-11-24 08:24
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-11-24 08:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 254