Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VIII/38/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Miastkowo, w tym dla będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy:
1) obiekty i urządzenie użyteczności publicznej służą przede wszystkim do wykonywania zadań własnych gminy realizowanych przez gminę oraz przez gminne jednostki organizacyjne, w zakresie określonym w statutach tych jednostek;
2) obiekty i urządzenia mogą być udostępniane innym podmiotom w celu organizacji szkoleń, kursów, zawodów, treningów, widowisk, koncertów, pokazów, zabaw, wesel i innych tym podobnych imprez;
3) obiekty i urządzenia użyteczności publicznej udostępniane są osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, w tym prowadzącym działalność gospodarczą;
4) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu regulaminu (instrukcji) oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez właściwego dla danego obiektu administratora.
2. Korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użytecznośći publicznej ma charakter odpłatny.
§ 2
1. Z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zwalnia się:
1) dzieci i uczniów przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę;
2) kluby sportowe działające na terenie gminy;
3) wszystkie organizacje nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działajace w celu osiagnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizują programy profilaktyczne;
4) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy Miastkowo.
§ 3
Korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń nie może kolidować z organizacją i pracą administratora obiektu.
§ 4
Traci moc uchwała Nr XI/53/07 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia opłat za ich korzystanie.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 95,98 KB 68

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-10-06 14:17
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-10-06 14:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 209