Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/47/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17. 12. 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. U. WE L 187 z 20. 07. 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. (Dz. U. z 2014 r. poz.849; z 2015 r. poz.528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40; z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465; z 2015 r. poz. 1045) uchwala się, co następuje:
§ 1
Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
Traci moc uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 616).
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach  
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 924,33 KB 91
file typ Postanowienie RIO 182,03 KB 72

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-12-02 09:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-12-02 09:44
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-02-09 10:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 215