Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/41/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo ( obręb Gałkówka)
Na podstawie art.  18  ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z  2015 r. poz. 1515) oraz art. 14  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2015 r. poz. 199, poz. 443, poz.774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (obręb Gałkówka).
§ 2
Integralną czeęścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice planu, o którym mowa w § 1.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 1,43 MB 71

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-12-02 09:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-12-02 09:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 187