Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR X/52/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie chodnika (ciągu pieszo - rowerowego) w pasie drogi wojewódzkiej nr 648 w miejscowości Miastkowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:
§ 1
Gmina Miastkowo wyraża intencję przystąpienia do realizacji zadania polegającego na budowie chodnika (ciągu pieszo - rowerowego) w pasie drogi wojewódzkiej nr 648 w Miastkowie ul. Nowogrodzka.
§ 2
Gmina Miastkowo deklaruje współudział finansowy w realizacji ww. zadania do wysokości 50 % poniesionych kosztów. Środki na realizację powyższego zadania zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Miastkowo na 2017 r.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 93,55 KB 82

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 08:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 08:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 210