Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR X/55/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, poz. 788, poz. 905, poz.1640, poz.1697, poz. 1844, poz. 1887, poz. 1918) uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchyla się uchwałę Nr IX/42/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 93,24 KB 69

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 08:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 08:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 200