Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR X/56/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2015 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi Dz. Urz.WE L 368 z 17.12. 1992), dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz, Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.(Dz. U. z 2014 r. poz.849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz.1777, poz.1890) uchwala się, co następuje:
§ 1
W uchwale IX/45/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 4012) wprowadza się nastepujące zmiany:
1) w §1 pkt.6 otrzymuje brzmienie:
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej oraz rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do uchwały
2) w §1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:
7) od autobusów, o których mowa  w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejsza niż 22 miejsca - 1.918,50 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2.425,51 zł
3) w załączniku nr 3 do uchwały, nagłówek pierwszej kolumny w tabeli otrzymuje brzmienie: ,,Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)".
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 97,65 KB 66

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 08:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 08:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 183