Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR X/57/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi Dz. Urz.WE L 368 z 17.12. 1992), dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz, Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.(Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz.1269, poz.1649) uchwala się, co następuje:
§ 1
Na terenie Gminy Miastkowo wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnychi jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
§ 2
Stawki dzienne opłaty targowej wynoszą:
1) przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki - 3,00 zł;
2) przy sprzedaży z przyczepy ciągnika rolniczego, wozu konnego, samochodu osobowego - 10,00 zł;
3) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego - 20, 00 zł;
4) od sprzedaży towarów wyłożonych na placu, za każde 5 m2 - 10,00 zł.
§ 3
W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.
§ 4
Stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć 500,00 zł.
§ 5
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 6
Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 7
Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się pracowników Urzędu Gminy Miastkowo - inspektora d.s. księgowości podatkowej i inspektora d.s. wymiaru zobowiązań pieniężnych.
§ 8
Traci moc uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 24 listopada 2015 r.w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 4013).
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 101,22 KB 71
file typ Uchwała RIO Nr 838/16 z dnia 2 lutego 2016 r. 294,05 KB 69

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 08:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 08:07
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-03-22 14:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 214