Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR X/49/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz.1854, poz.2150) uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetu gminy ogółem 18 193 413,51 zł, w tym:
- dochody bieżące - 16 886 658,12 zł,
- dochody majątkowe - 1 306 755,39 zł
2) Wydatki budżetu gminy ogółem 17 595 941,51 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 16 033 833,06 zł,
- wydatki majątkowe - 1 562 108,45 zł.
§ 4
Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska wynosi:
1. po stronie dochodów - 732 430,00 zł;
2. po stronie wydatków - 732 430,00 zł.
§ 5
Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 383,45 KB 74

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 08:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 08:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 196