Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR X/51/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz.1854, poz.2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 16 333 108,00 zł, z tego :
1. bieżące w wysokości 15 745 544,00 zł,
2. majątkowe w wysokości 587 564,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15 964 588,00 zł, z tego :
1. bieżące w wysokości 14 384 204,00 zł,
2. majątkowe w wysokości 1 580 384,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 368 520,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
 
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:
1. ogólną w wysokości – 100.000 zł,
2. rezerwę celową w wysokości – 45.000zł, na realizację zadań własnych z zakresu  zarządzania kryzysowego.
 
§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 368 520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr  4.

§ 7. Ustala się:
1. dochody w kwocie 50 017,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50 017,00 zł,
2. dochody w kwocie 787 461,00 zł i wydatki w kwocie 787 461,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
3. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 332 465,00 zł i wydatki w kwocie 332 465,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 291 155,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Plan dochodów w kwocie 106 770,00 zł i wydatków w kwocie 106 770,00 zł dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego określa się w kwocie 800.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w granicach kwot określonych w § 11,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do  dokonywania zmian w planie wydatków,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikami 877,62 KB 134

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 08:19
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 08:19
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-01-08 08:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 304