Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XI/59/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 lutego 2016 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo
Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91 d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191; z 2015 r. poz. 357, poz. 1268, poz. 1418) uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, do liczby godzin zajęć określonych w tabeli poniżej:
37.5 278.25 335.25

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć

1.

Dyrektor szkoły podstawowej:

do 8 oddziałów

9 - 11 oddziałów

12 i więcej

10 godzin

6 godzin

2 godziny

2.

Dyrektor gimnazjum:

do 6 oddziałów

7 - 11 oddziałów

12 i więcej

8 godzin

6 godzin

2 godziny

2. Obniżka, o której mowa w ust. 1 dotyczy również nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zastępstwo zostało im powierzone.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastkowo.
§ 3
Traci moc Uchwała Nr XV/80/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 97,67 KB 64

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-02-25 13:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-02-25 13:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 207