Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XI/58/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 lutego 2016 r.
w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz § 2 ust.2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800; z 2002 r. Nr 14, poz. 138; z 2003 r. Nr 33, poz. 280) uchwala się, co następuje:
§ 1
Radnemu w przypadku wyrażenia zgody na przejazd samochodem, nie będącym własnością gminy, przysługuje zwrot kosztów podróży wg. stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
§ 2
Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa w poleceniu wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady - Wiceprzewodniczący, a w stosunku dla pozostałych radnych Przewodniczący Rady.
§ 3
Traci moc uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Miastkowo.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 94,39 KB 59

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-02-25 13:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-02-25 13:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 208