Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XI/60/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetu gminy ogółem 19 604 580,00 zł, w tym:
- dochody bieżące - 19 017 016,00 zł,
- dochody majątkowe - 587 564,00 zł
2) Wydatki budżetu gminy ogółem 19 236 060,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 17 525 011,00 zł,
- wydatki majątkowe - 1 711 049,00 zł.
§ 4
Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6
Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 592,31 KB 72

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-02-25 13:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-02-25 13:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 183