Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XII/62/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz.1515, poz. 1890) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. 2013 r. poz. 856; z 2014 r. poz. 1794; z 2015 r. poz. 266) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na rok 2016, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 184,39 KB 79

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-03-31 11:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-03-31 11:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220