Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XII/63/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016 - 2019
Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) uchwala się, co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr X/50/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016-2019 wprowadza się następujące zmiany:
1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastkowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016-2019 przyjmują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach  
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 444,28 KB 70

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-03-31 12:01
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-03-31 12:01
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 208