Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XII/64/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,   poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej    uchwały.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy ogółem 19 490 332,00 zł, w tym:
- dochody bieżące – 19 095 996,00 zł,
- dochody majątkowe – 394 336,00 zł,
2) wydatki budżetu gminy ogółem 20 355 701,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 18 237 652,00 zł,
- wydatki majątkowe – 2 118 049,00 zł.
 
§ 4. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2016 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 7. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
 
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 746,39 KB 90
file typ Uchwała RIO Nr 2272/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. 213,96 KB 71

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-03-31 12:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-03-31 12:05
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-05-05 12:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 238