Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIII/68/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się, co następuje:
§ 1
Na wniosek Wójta Gminy, uchwala się następujące ceny i stawki zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Miastkowo, zapewniające pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
1) cena 1 m3 wody - 2,60 zł;
2) stawka opłaty abonamentowej - 2,55 zł.
§ 2
Do ceny i stawki wskazanej w § 1 pkt 1 i 2 dolicza się obowiązujący podatek VAT.
§ 3
Taryfa obowiązuje od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 91,78 KB 74

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-05-31 12:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-05-31 12:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 242