Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIII/69/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2016-2020"
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2016-2020" stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach  
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 1,02 MB 93

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-05-31 12:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-05-31 12:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 241