Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIII/70/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,   poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej    uchwały.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy ogółem 19 742 058,19 zł, w tym:
- dochody bieżące – 19 347 722,19 zł,
- dochody majątkowe – 394 336,00 zł,
2) wydatki budżetu gminy ogółem 20 607 427,19 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 18 494 378,19 zł,
- wydatki majątkowe – 2 113 049,00 zł.
 
§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 865 369,00 zł zostanie pokryty przychodem pochodzącym z nadwyżki z lat ubiegłych
 
§ 5. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2016 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska wynosi:
1) dochody - 787 461,00 zł;
2) wydatki - 1 362 002,00 zł.
 
§ 9. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady
 
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 712,08 KB 81

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-05-31 12:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-05-31 12:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 237