Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIV/76/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:
§ 1
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2.
§ 2
1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wyniosi 6,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
§ 3
Traci moc uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 20).
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 93,21 KB 63

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-07-01 14:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-07-01 14:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 171