Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIV/75/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opini Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 19).
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 219,48 KB 74
file typ Rozstrzygnięcie nadzorcze 1,33 MB 85

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-07-01 14:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-07-01 14:02
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-08-04 11:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 198