Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIV/77/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:
§ 1
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez osoby zobowiązane do jej uiszczenia bez wezwania, płatna miesięcznie z dołu w terminie do końca każdego miesiąca.
§ 2
Opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Miastkowo.
§ 3
Traci moc uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i tryby uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 21).
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
Uchwała 91,3 KB 55

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-07-01 14:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-07-01 14:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 144