Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIV/72/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2015 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuję:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2015 rok.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 90,5 KB 59

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-07-01 14:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-07-01 14:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 192