Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIV/74/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy ogółem 19 845 212,19 zł, w tym:
- dochody bieżące - 19 447 476,19 zł,
- dochody majątkowe - 397 736,00 zł,
2) wydatki budżetu gminy ogółem 20 710 581,19 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 18 613 777,19 zł,
- wydatki majątkowe - 2 096 804,00 zł.
§ 4
Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6
Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach  
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 634,71 KB 61

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-07-01 14:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-07-01 14:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 198