Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVI/84/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy ogółem 20 057 052,94 zł, w tym:
- dochody bieżące – 19 700 127,83 zł,
- dochody majątkowe – 356 925,11 zł,
2) wydatki budżetu gminy ogółem 20 922 421,94 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 18 858 653,97 zł,
- wydatki majątkowe – 2 063 767,97 zł.

§ 4. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku przyjmuje kształt zgodny
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok, przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach 
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 600,43 KB 60

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-10-04 15:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-10-04 15:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 195