Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XV/83/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Nie uwzględnić wniosku Firmy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21 a, 20-340 Lublin, dotyczący usunięcia naruszeń w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo w części dotyczącej przebiegu (trasy) linii 110 kV Nowogród -Ostrołęka określonej w:
1) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym tereny wsi Miastkowo w gminie Miastkowo zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/140/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 stycznia 2006 r.;
2) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym tereny wsi Korytki Leśne w gminie Miastkowo zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/141/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 stycznia 2006 r.;
3) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym tereny wsi Zaruzie z częścią administracyjną wsi Sosnowiec w gminie Miastkowo zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/142/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 stycznia 2006 r.;
4) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym tereny wsi Drogoszewo w gminie Miastkowo zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/143/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 stycznia 2006 r.
2. Uzasadnienie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa stanowi załącznik do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 179,34 KB 68

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-10-04 15:19
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-10-04 15:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 207