Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVII/89/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Miastkowo zapewni wspólną obsługę finansową - księgową jednostkom organizacyjnym Gminy.

§ 2. Wspólna obsługa prowadzona będzie przez Urząd Gminy Miastkowo, zwany dalej „jednostką obsługującą” dla następujących jednostek organizacyjnych Gminy Miastkowo, zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi”:

1) Szkoła Podstawowa w Miastkowie;

2) Szkoła Podstawowa w Rydzewie;

3) Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie.

§ 3. W ramach wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych jednostce obsługującej powierza się
w szczególności prowadzenie całości zadań z zakresu:

1) opracowywania projektów uregulowań wewnętrznych dotyczących rachunkowości oraz przedłożenia do zatwierdzenia kierownikom jednostek obsługiwanych;

2) współpracy z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania projektów planów finansowych;

3) prowadzenia rozliczeń finansowo – księgowych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz sporządzania odpowiedniej sprawozdawczości finansowej i budżetowej, organizowania i prowadzenia obsługi kasowej i bankowej, a także realizowania obowiązków z zakresu wynagrodzeń;

4) rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych;

5) gromadzenia i przechowywania dokumentacji płacowej oraz finansowo – księgowej.

§ 4. Zadania w ramach wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowo – księgowej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miastkowo.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 97,52 KB 53

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-11-25 15:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-11-25 15:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 166