Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVII/93/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 192,8 KB 63

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-11-25 15:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-11-25 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 183