Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVII/90/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XVI/85/2016 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Banach 

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 92,92 KB 56

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-11-25 15:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-11-25 15:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 196