Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVII/91/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od  ustalonej ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wyodrębnionego w budynku zabytkowym w Tarnowie

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777; z 2016 r. poz. 65) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy 50% bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego, wyodrębnionego w budynku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-185 jako oficyna w zespole dworsko-ogrodowym, położonym w Tarnowie przy ulicy Szkolnej 2, na działce oznaczonej nr ewid. 529.

§ 2. Udzielona bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie własności gruntu, na którym jest zlokalizowany w jednakowej wysokości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Banach 

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 93,1 KB 59

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-11-25 15:15
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-11-25 15:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 196