Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVII/88/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877;
z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358,
poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem 20 337 044,01 zł, w tym:

- dochody bieżące – 19 980 118,90 zł,

- dochody majątkowe – 356 925,11 zł,

2) wydatki budżetu gminy ogółem 21 202 413,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące  - 19 138 645,04 zł,

- wydatki majątkowe – 2 063 767,97 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Banach 

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 388,17 KB 52

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-11-25 15:15
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-11-25 15:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 157