Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVIII/98/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017- 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, po. 1579) oraz  art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastkowo na lata 2017 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 -2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określnych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/50/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016-2019 zmieniona Uchwałą Nr XII/63/2016 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 23.2016 Wójta Gmin y Miastkowo z dnia 20 kwietnia 2016 roku i Zarządzeniem Nr 24.2016 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 21 kwietnia 2016 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

 Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 456,96 KB 57

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-12-21 11:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-12-21 11:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 187