Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVIII/99/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.  1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19 755 929,00 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 19 479 193,00 zł;

2) majątkowe w wysokości 276 736,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 23 027 480,00 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 19 508 133,00 zł;

2) majątkowe w wysokości 3 519 347,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 271 551,00 zł zostanie pokryty:

1) planowanym do zaciągnięcia kredytem - 1 500 000,00 zł;

2) nadwyżką z lat ubiegłych - 1 043 031,00 zł;

3) wolnymi środkami - 728 520,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości – 113 651,00 zł;

2) rezerwę celową w wysokości – 59 783,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 3 391 551,00  zł i rozchodów budżetu w kwocie 120 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się:

1) dochody w kwocie 53 949,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 53 949,00 zł;

2) dochody w kwocie 257 355,00 zł i wydatki w kwocie 257 355,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;

3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 407 976,00 zł i wydatki w kwocie 436 602,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Różnica w wydatkach w kwocie 28 626,00 zł pochodzi z niewykorzystanych środków z opłat za 2016 rok.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z  załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 309 545,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Plan dochodów w kwocie 107 964,00 zł i wydatków w kwocie 107 964,00 zł dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego określa się w kwocie 1 500.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w granicach kwot określonych w § 11;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do  dokonywania zmian w planie wydatków;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

 Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 904,94 KB 153

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-12-21 11:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-12-21 11:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 395