Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Wtorek, 21 listopada 2017 roku :: Imieniny: Janusza, Marii, Reginy

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Rada -> Uchwały


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
NumerXVIII/99/2016
OrganRada Gminy -> Uchwały
Data20-12-2016
W sprawiew sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2017

Treść

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.  1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19 755 929,00 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 19 479 193,00 zł;

2) majątkowe w wysokości 276 736,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 23 027 480,00 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 19 508 133,00 zł;

2) majątkowe w wysokości 3 519 347,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 271 551,00 zł zostanie pokryty:

1) planowanym do zaciągnięcia kredytem - 1 500 000,00 zł;

2) nadwyżką z lat ubiegłych - 1 043 031,00 zł;

3) wolnymi środkami - 728 520,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości – 113 651,00 zł;

2) rezerwę celową w wysokości – 59 783,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 3 391 551,00  zł i rozchodów budżetu w kwocie 120 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się:

1) dochody w kwocie 53 949,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 53 949,00 zł;

2) dochody w kwocie 257 355,00 zł i wydatki w kwocie 257 355,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;

3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 407 976,00 zł i wydatki w kwocie 436 602,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Różnica w wydatkach w kwocie 28 626,00 zł pochodzi z niewykorzystanych środków z opłat za 2016 rok.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z  załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 309 545,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Plan dochodów w kwocie 107 964,00 zł i wydatków w kwocie 107 964,00 zł dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego określa się w kwocie 1 500.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w granicach kwot określonych w § 11;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do  dokonywania zmian w planie wydatków;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

 Jacek Banach


Załączniki pobrań ściągnij
Uchwała 904,94 KB 81 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-12-21 11:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-12-21 11:44

  Wyświetleń : 159

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo