Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVIII/96/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250, poz. 1250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Dokumenty w formie elektronicznej należy przesyłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej udostępnianej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

3. Deklaracje składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP, będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP.

4. Akceptowalne formaty: DOC, RTF, ODT, XLS, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF.

5. Układ informacyjny i powiązań złożonych informacji: jak w załączniku do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/79/2016 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016r., poz. 2806).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

 

Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 173,77 KB 70

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-12-21 11:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-12-21 11:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 199