Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVIII/95/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 17,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 9,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/76/2016 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 2803).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Banach 

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 95,64 KB 65

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-12-21 11:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-12-21 11:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 213