Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVIII/97/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej    uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem 20 648 280,01 zł, w tym:

- dochody bieżące – 20 291 354,90 zł,

- dochody majątkowe – 356 925,11 zł,

2) wydatki budżetu gminy ogółem 21 513 649,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące  - 19 449 881,04 zł,

- wydatki majątkowe – 2 063 767,97 zł.

§ 4. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok, przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 54 825,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58 805,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

 Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 495,89 KB 53

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-12-21 11:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-12-21 11:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 181