Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/105/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Na podstawie art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 60) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Określa się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1) Szkoła Podstawowa w Miastkowie ul. Łomżyńska 15, 18 - 413 Miastkowo - zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze klas I -VI odbywają się w siedzibie szkoły, natomiast klas VII w budynku ul. Łomżyńska 10 w Miastkowie;
2) Szkoła Podstawowa w Rydzewie ul. Mazurska 22, 18 - 413 Miastkowo.
 
§ 2. Określa się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1) obwód Szkoły Podstawowej w Miastkowie obejmuje następujące miejscowości: Miastkowo, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Korytki Leśne, Zaruzie, Gałkówka, Czartoria, Sosnowiec, Chojny-Naruszczki, Leopoldowo, Sulki, Rybaki, Tarnowo, Kraska, Podosie i Łubia;
2) obwód Szkoły Podstawowej w Rydzewie obejmuje następujące miejscowości: Rydzewo, Kuleszka, Kaliszki, Nowosiedliny, Drogoszewo, Osetno i Rydzewo-Gozdy.
 
§ 3. Określa się następujący plan sieci prowadzonego przez Gminę Miastkowo publicznego gimnazjum na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.:
1) Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie ul. Łomżyńska 10, 18 - 413 Miastkowo.
 
§ 4. Określa się plan sieci prowadzonych przez Gminę Miastkowo klas trzecich dotychczasowego publicznego gimnazjum włączonego do ośmioletniej szkoły podstawowej na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.:
1) klasy trzecie dotychczasowego gimnazjum wymienionego w § 3 prowadzi Szkoła Podstawowa w Miastkowie ul. Łomżyńska 15 - zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze odbywają się w budynku ul. Łomżyńska 10 w Miastkowie.
 
§ 5. Obwód dotychczasowego publicznego gimnazjum i  klas trzecich gimnazjum włączonego do Szkoły Podstawowej w Miastkowie prowadzonych przez Gminę Miastkowo na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. obejmuje wszystkie miejscowości położone na terenie Gminy Miastkowo.
 
§ 6. Dotychczasowe Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie włącza się z dniem 1 września 2018 r. do Szkoły Podstawowej w Miastkowie na następujących warunkach:
1) Szkoła Podstawowa w Miastkowie rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.;
2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej w Miastkowie rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;
3) Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2018 r.
 
§ 7. Określa się nastepujący projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo od dnia 1 września 2019 r.:
1) Szkoła Podstawowa w Miastkowie adres siedziby szkoły jak w § 1 pkt 1 - prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w siedzibie szkoły oraz w budynku ul. Łomżyńska 10 w Miastkowie;
2) Szkoła Podstawowa w Rydzewie adres siedziby szkoły jak w § 1 pkt 2.

§ 8.  Określa się następujące granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miastkowo i prowadzonych przez Gminę Miastkowo od dnia 1 września 2019 r.:
1) obwód Szkoły Podstawowej w Miastkowie obejmuje miejscowości wymienione w § 2 pkt 1;
2) obwód Szkoły Podstawowej w Rydzewie obejmuje miejscowości wymienione w § 2 pkt 2.

§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 10.  Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo.
 
§ 11.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 101,78 KB 68

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-02-17 09:24
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-02-17 09:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 210