Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/107/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz.1579, poz. 1948), oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz.  904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579), w wykonaniu uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo, uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo” uchwalonego uchwałą Nr 67/XI/99 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 9 grudnia 1999 r. i zmienioną uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 18 listopada 2011 r., dotyczącą terenu położonego na obszarach oznaczonych w Studium – rysunek POLITYKA PRZESTRZENNA, jako „budownictwo mieszkaniowe, zagrodowe i jednorodzinne z usługami”, tereny rolne „korzystne dla budownictwa” i powiązań przyrodniczych, zwaną dalej zmianą Studium.
 
2. Zmiana Studium obejmuje teren położony na gruntach wsi Gałkówka, w granicach określonych na rysunku zmiany Studium w skali 1 : 20 000 stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały (pomniejszonej do formatu A4).
 
3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest również:
1) jednolity tekst załącznika Nr 1 do uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowiącego tekst „Kierunki i polityka zagospodarowania przestrzennego gminy” pod nazwą CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY – załącznik Nr 2A do niniejszej uchwały;
2) jednolity rysunek załącznika Nr 2 do uchwały, o której mowa w ust.1, stanowiącego rysunek „Kierunki i polityka przestrzenna” w skali 1:20 000 pod nazwą POLITYKA PRZESTRZENNA – załącznik Nr 2B do niniejszej uchwały.
 
§ 2. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 67/XI/99 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 9 grudnia 1999 r., zmienionej uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 18 listopada 2011 r., tekst, o którym mowa w §1 ust.3 pkt 1, wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w CZĘŚCI II jednolitego tekstu Studium – KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTKOWO, rozdział 5 – „Tereny predysponowane do przeznaczenia pod zabudowę zagrodową, mieszkalno-usługowo-produkcyjną i turystyczno-wypoczynkową” akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Większość inwestycji budowlanych w gminie stanowi realizacja indywidualnego budownictwa zagrodowego i mieszkaniowego. Potrzeby społeczności lokalnej w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych realizowane są we własnym zakresie. Zmiany i przekształcenia zabudowy zagrodowej na mieszkaniową, usługową czy produkcyjną mogą być dokonywane na podstawie planów miejscowych. Do kompetencji gminy należy stworzenie warunków dla realizacji wszelkiego rodzaju budownictwa”
 
2) w podrozdziale „5.1. Polityka przestrzenna gminy” w CZĘŚCI II jw. punkt 9 otrzymuje brzmienie:
„Zabudowa mieszkaniowa, produkcyjna i usługowa:
1) wydzielenie działek pod działalność produkcyjną i przetwórczą poza granicami zwartej zabudowy wsi, stosownie do potrzeb inwestora, pod warunkiem oszczędnego gospodarowania gruntami;
2) dla obszaru zmiany Studium sporządzanej na podstawie uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 24 listopada 2015 r. ustala się:
a) przeznaczenie terenów pod zabudowę produkcyjno-usługową, mieszkaniowo-usługową i ewentualnie inną, oznaczoną na rysunku Studium POLITYKA PRZESTRZENNA symbolem M,U,P poza granicami zwartej zabudowy wsi, może odbywać się na podstawie planu miejscowego, w którym zasady zabudowy i zagospodarowania mogą być inne niż określone w punkcie 11 poniżej i obejmować:
- budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe lub usługowe – o maksymalnej wysokości trzy kondygnacje, w tym trzecia w formie poddasza użytkowego, nie więcej niż 12 m od poziomu terenu do gzymsu, attyki lub głównej kalenicy dachu od strony elewacji frontowej; maksymalny poziom posadowienia parteru do 1,20 m; dachy symetryczne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 300 do 450 lub o formach płaskich (do 150),
- budynki na terenach zabudowy produkcyjno-usługowej o wysokości maksymalnej – trzy kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 15 m, za wyjątkiem budynków magazynowych, których wysokość nie może przekroczyć 18 m; dachy – symetryczne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 150 do 450 lub o formach płaskich (do 150),
b) obowiązek zagospodarowania terenów mieszkaniowo-usługowo-produkcyjnych, powstałych w wyniku przekształcenia zabudowy zagrodowej i terenów rolnych w miejscowości Gałkówka, na podstawie planu miejscowego,
c) zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,
d) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących powodować przekroczenie standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący przedsięwzięcie posiada tytuł prawny,
e) obowiązek zachowania obszaru powiązań przyrodniczych zgodnie z ustaleniami rozdziału 2.3”
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr 67/XI/99 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo, zmieniona uchwałą
Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 18 listopada 2011 r. w zakresie objętym niniejszą uchwałą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 3,21 MB 120

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-04-06 11:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-04-06 11:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 223