Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/109/2017
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz.  U. z  2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz.  1948) oraz art. 11a ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o  ochronie zwierząt
(Dz. U. z  2013 r. poz.  856; z 2014  r. poz. 1794; z  2015  r. poz. 266; z  2016 r. poz. 1605, poz. 1948, poz. 2102) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na rok 2017, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 181,49 KB 43

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-04-06 11:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-04-06 11:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 153